Webtoegankelijkheidsverklaring

De stad Tienen streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese richtlijn van 22 december ’16 en het Bestuursdecreet. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

De stad Tienen heeft de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen: 

 • interne controle voor publicatie: de dienst communicatie controleert nieuwe inhoud voor publicatie d.m.v. een validatiesysteem en herstelt bestaande inhoud aan de hand van de toegankelijkheidseisen waar mogelijk;
 • de webredacteurs hebben een opleiding over toegankelijkheid gevolgd;
 • aan de webontwikkelaar Tobania werd gevraagd volgende technische aanpassingen uit te voeren:
  • een pauzeknop voor de bewegende banners op de homepages;
  • het toevoegen van een alttekst voor foto’s in de kalender en het nieuwsoverzicht.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA.  

Wij zijn gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform omdat niet aan alle eisen is voldaan en/of omdat er vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud 

Wij doen ons best om de hele website toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet geheel in geslaagd omdat het manueel screenen van alle pagina’s een onevenredige last veroorzaakt. Systemen om dit op een automatische manier te doen zijn erg kostelijk. Omdat de stad Tienen bovendien binnen afzienbare tijd de ontwikkeling van een nieuwe website voorziet, werd de keuze gemaakt de investeringen in de huidige website budgettair beperkt te houden.

Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Indien je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is, horen wij het graag van je. Ook wanneer je extra informatie wilt over tot hiertoe niet-toegankelijke documenten, kan je een mail sturen aan communicatie@tienen.be.

Ondertiteling van de video’s 

Gebruikte video’s zijn nog niet voorzien van ondertiteling.

De diensten worden gestimuleerd om gebruik te maken van software en applicaties waarbij het voorzien van ondertiteling mogelijk is.

PDF-bestanden

Het is mogelijk dat niet alle PDF-bestanden toegankelijk zijn. Het gaat dan om gearchiveerde informatie van voorafgaande jaren. Ook pdf-bestanden die we van externen ontvangen zijn niet altijd conform de regels.  

Er wordt op toegezien dat nieuwe pdf-bestanden steeds toegankelijk zijn. Waar mogelijk worden stelselmatig bij aanpassing van de inhoud de bestaande pdf-bestanden omgezet naar toegankelijke pdf-bestanden of wordt voor een alternatief gezorgd, zoals een losse tekstpagina.

Gebruik van koppen: H1, H2 …

Bepaalde pagina’s hebben mogelijk nog een niet-conform koppengebruik.

Het correcte gebruik van koppen wordt systematisch aangepast bij een update van de inhoud. Aan de webontwikkelaar werd een technische aanpassing gevraagd waardoor het correcte gebruik van koppen binnen afzienbare tijd automatisch geïmplementeerd wordt voor alle pagina’s.

Tabelbeschrijving

Niet alle bestaande tabellen zijn reeds voorzien van een tabelbeschrijving.

Dit wordt systematisch aangepast bij een update van de inhoud.

Webformulieren

Bezoekers die gebruik maken van een screenreader kunnen tegen moeilijkheden aanlopen. De webontwikkelaar werkt aan een oplossing tegen het einde van 2021.

Afbeeldingen

Niet alle afbeeldingen bevatten al een betekenisvolle alternatieve tekst. De webontwikkelaar voert de nodige aanpassingen uit tegen het einde van 2021.

De afbeeldingen in de activiteitenkalender hebben geen betekenisvolle alternatieve tekst. Deze afbeeldingen worden extern beheerd, zij stromen automatisch door vanuit de UIT-databank.

Online kaarten

De online kaarten zijn niet toegankelijk. Deze informatie is ook in tekstvorm beschikbaar.

Externe software E2E

Het evenementenloket, de sportdienst en de jeugddienst maken gebruik van externe software van ontwikkelaar E2E om registraties en/of inschrijvingen te verwerken. E2E heeft de volgende aandachtspunten geïdentificeerd die zo snel als mogelijk geöptimaliseerd worden:

 • Af en toe worden weinig betekenisvolle links gebruikt (bv. klik hier, meer info)
 • Er zijn een aantal verbeteringen mogelijk volgens de HTML5 norm.
 • De focus outline op links is uitgeschakeld, waardoor toetsenbordgebruikers niet kunnen weten waar men zich bevindt op de pagina.
 • Niet alle menu-items zijn toegankelijk met een toetsenbord.
 • Niet alle elementen zijn aanklikbaar met een toetsenbord.
 • Sommige afbeeldingen missen een alt-attribuut (bv. refresh button, info button, icoontje voor de tijd, popup, ...) waardoor deze geen betekenis hebben.
 • Beperkt gebruik van koppen (h1, h2, h3, waardoor er geen structuur aan de inhoud van een pagina wordt gegeve.
 • Kleurcodes worden niet opgevangen in de html of met aria-attributen (bv. nieuwe aanvraag).

 

Feedback en contactgegevens

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst communicatie van de stad Tienen op 3 september ‘20. Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je ons contacteren via communicatie@tienen.be. Geef steeds de webpagina (link) mee waar je het probleem bent tegengekomen.