Privacyverklaring stad Tienen

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kan je je richten met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens ‘ontvangen’ (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 7. Wat zijn je rechten?
 8. Recht op intrekken toestemming
 9. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 10. Op basis waarvan mogen wij je gegevens verwerken?
 11. Cookiebeleid

 


 

1. Bescherming van persoonsgegevens

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met passende zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg over hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze burgers omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de stad Tienen.

 

2. Tot wie kun je je richten met vragen?

Het stadsbestuur (Grote Markt 27, 3300 Tienen) is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres patricia.willems@tienen.be , en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres gdpr@tienen.be.

 

3. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

De stad Tienen verwerkt je persoonsgegevens om de dienstverlening van de stad te kunnen uitvoeren.

De stad verwerkt je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Evenmin gebruikt de stad je gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat jij hiervoor je toestemming geeft.

Het is mogelijk dat je gegevens worden verwerkt via automatische besluitvorming. Dit gebeurt dan enkel in het kader van goedgekeurde wetgeving / gemeentelijke reglementen. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van een sociale premie aan de hand van jouw inkomen.

Camerabewaking
De stad Tienen houdt cameratoezicht op sommige van haar locaties en in haar gebouwen om haar eigendommen en die van haar bewoners, bezoekers en personeel te beschermen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons bestuur tot beveiliging van personen en goederen.

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. Er worden geen geluidsopnames gemaakt.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens ‘ontvangen’ (bv. inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van ons bestuur hebben toegang tot je gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegang van medewerkers van bv. de dienst burgerzaken en de dienst ruimtelijke ordening is verschillend.

Voor het uitvoeren van bepaalde taken doet het bestuur een beroep op ‘verwerkers’. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt;
 • intercommunales die personeelsleden ter beschikking stellen om het gemeentelijke beleid te helpen uitvoeren (bv. voor woonbeleid);

Deze opsomming is niet limitatief.

Het bestuur stelt met deze verwerkers een ‘verwerkersovereenkomst’ op.

 

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen, of wij verkrijgen jouw gegevens via andere overheden. Ons bestuur is aangesloten bij de nodige machtigingen van de sectorale comités van de voormalige privacycommissie (nu gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling te mogen doen, in het kader van eGovernment, en om te voldoen aan het principe ‘only once’. Zo heeft de stad bv. toegang tot het Rijksregister.

Voor toekomstige gegevensuitwisselingen met andere overheden zal onze stad protocollen afsluiten, zoals voorgeschreven door het AVG-decreet.

 

6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

 

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kun je contact opnemen met de algemeen directeur via het e-mailadres patricia.willems@tienen.be, en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres gdpr@tienen.be. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij.

Je hebt ook het recht om:

 • gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie);
 • je gegevens te (laten) wissen;
 • de verwerking van je gegevens te doen beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens;
 • je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

8. Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

9. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, dan kan je je richten tot een bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor een Vlaamse instantie is dat: 

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel +32 (0)2 553 50 47
overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
contact@toezichtcommissie.be

 

10. Rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. Eén mogelijke rechtsgrond is een wettelijke verplichting. Vele gemeentelijke taken zijn bepaald in wetgeving, bv.:

 • het bijhouden van het bevolkingsregister;
 • het uitleveren rijbewijzen, verlenen van vergunningen;
 • het verlenen van subsidies;
 • het innen van retributies, GAS-boetes;

Deze opsomming is niet limitatief.

Indien het bestuur op basis van een wettelijke verplichting jouw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van je gegevens hierover ingelicht.

Andere mogelijke rechtsgronden zijn het uitoefenen van een taak van algemeen belang of de uitvoering van een contract. Dienstverlening van de gemeente die hiermee verband kan houden, omvat bv.:

 • organiseren van evenementen;
 • verkoop tickets voor het cultuurcentrum;
 • beheer inschrijvingen voor sportkampen;
 • versturen van een elektronische nieuwsbrief;
 • zaalverhuur;
 • opvolging van (achterstallige) betalingen;

Deze opsomming is niet limitatief.

Indien het bestuur op basis van een taak van algemeen belang of een contract jouw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van je gegevens hierover ingelicht.

Indien jouw toestemming nodig is om een verwerking van jouw persoonsgegevens uit te voeren, zal je toestemming worden gevraagd via een actieve handeling door jou. Bv.: op de formulieren van de website zal je actief moeten aanduiden dat je akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat je actief aanduidt akkoord te gaan met de verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) je gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten. Dit register vormt een bestuursdocument onderworpen aan de wettelijke regels van openbaarheid.

Cookiebeleid

De stad Tienen maakt op haar website gebruik van cookies. De  EU-wetgeving vereist dat we je informeren hoe we cookies gebruiken. 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om de browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie), of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt, of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de website

Op deze website worden verschillende soorten cookies gebruikt.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om uje in staat te stellen door de website te navigeren en alle functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om je surfgeschiedenis te onthouden. 

Functionele cookies

Dit zijn cookies die het gebruiksgemak van de bezoeker verhogen. Zo is er bv. een cookie om te onthouden wat de voorkeuren van de bezoeker zijn bij de cookiebanner. Zo hoef je als bezoeker niet steeds opnieuw te accepteren.

Performantie cookies

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van 'Analytics'. Deze wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Aan de hand van deze informatie kan de site geöptimaliseerd worden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Verder wordt een cookie gebruikt om de werking van de site te monitoren en waar mogelijk te optimaliseren.

Third Party Cookies

Dit zijn cookies die geplaatst worden door externe partijen. Om bv. een deelfunctie mogelijk te maken op de websites via sociale media, wordt er door deze sociale netwerken een cookie geplaatst.

Cookiebeheer

Op de website van de stad Tienen wordt er doorverwezen naar externe sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites kan je het betreffende cookiebeleid raadplegen.

Het staat elke bezoeker vrij cookies niet te aanvaarden. De bezoeker die hiervoor kiest, kan een minder optimale surfervaring beleven op de website aangezien bepaalde functionaliteiten cookiegebonden zijn. Afhankelijk van de browser die de bezoeker gebruikt, zijn er stappen te volgen om cookies niet toe te laten en/of te verwijderen. 

Hoe cookies verwijderen

Desktop
Internet Explorer (9, 10 en 11)
 • Klik op de knop 'Extra' (Tools). Dit is het tandwiel-pictogram rechts bovenin.
 • Ga naar Beveiliging'(Safety) > Browsergeschiedenis verwijderen (Delete browsing history).
 • Zorg dat er een vinkje staat bij Cookies en websitegegevens.
 • Vink eventueel andere zaken aan die je wilt verwijderen.
 • Klik op 'Verwijderen'.

Je kunt ook direct naar het 'Browsergeschiedenis verwijderen'-menu met de toetscombinatie Control + Shift + Delete.

Automatisch verwijderen: Extra (tandwiel-pictogram) > Internetopties > 'Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten' aanvinken > OK

Chrome
 • Klik op de knop 'Google Chrome aanpassen en beheren'. Dit is het pictogram met de drie horizontale streepjes.
 • Ga naar 'Meer hulpprogramma's' > 'Browsergegevens wissen'.
 • Zorg dat er een vinkje staat bij Cookies en andere site- en plug-ingegevens.
 • Kies bovenaan achter 'De volgende items verwijderen voor' vanaf welk moment de cookies verwijderd moeten worden.
 • Klik op 'Browsergegevens wissen'.

Je kunt ook direct naar het 'Browsergegevens wissen'-menu met de toetscombinatie Control + Shift + Delete (PC) of Command + Shift + Delete (Apple).

Automatisch verwijderen: Google Chrome aanpassen en beheren (icoontje met drie streepjes) > Instellingen > Instellingen voor inhoud ... (Privacy) > Onder Cookies 'Lokale gegevens alleen bewaren totdat je je browser sluit' aanvinken > Gereed.

Firefox
 • Klik rechtsboven op 'Menu openen'. Dit is het pictogram met de drie streepjes.
 • Kies 'Voorkeuren'.
 • Ga naar 'Privacy'.
 • Zorg dat onder het titeltje 'Geschiedenis' staat: 'Firefox zal: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'.
 • Klik op de knop 'Cookies tonen'.
 • Klik op 'Alle verwijderen'.

Automatisch verwijderen: Menu openen (blokje met drie streepjes) > Voorkeuren > Privacy > 'Firefox zal: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis' kiezen > 'Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit' aanvinken > Instellingen ... > Zorgen dat 'Cookies' aangevinkt is > OK.

Safari
 • Ga in de menubalk naar 'Safari'.
 • Kies 'Voorkeuren'.
 • Ga naar 'Privacy'.
 • Kies bij Cookies en websitegegevens voor 'Verwijder alle websitegegevens'.
 • Kies in het dialoogvenster voor 'Verwijder nu'.
Mobiel
iphone / iPad
 • Ga naar 'Instellingen' > 'Safari'.
 • Kies 'Wis geschiedenis en websitedata'.
 • Tik op 'Wis geschiedenis en data' (iPhone) of 'Wis' (iPad).
Android
 • Ga in je browser naar 'Instellingen'. Afhankelijk van je toestel is dit de fysieke knop links naast de Start/-Homeknop, of het pictogram met de drie blokjes rechts bovenin.
 • Ga naar 'Instellingen' (Settings) > 'Privacy'.
 • Kies 'Persoonlijke gegevens verwijderen' (Delete personal data).
 • Zorg dat er een vinkje staat bij Cookies en sitegegevens (Cookies and site data).
 • Kies 'Verwijderen' (Delete).
Niet gevonden?

Staat de uitleg voor jouw browser(versie) er niet bij? Gebruik dan de Help-functie van je browser of google op 'Cookies verwijderen' in combinatie met jouw browsernaam en versienummer.