Toelage jeugdwerking met opvang

De stad Tienen verleent toelages aan jeugdwerkingen met aandacht voor opvang.

Voorwaarden

  • De zetel van de vereniging dient zich op het grondgebied van de stad Tienen te bevinden;
  • het speelplein waarop een werking wordt georganiseerd moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad en dient voldoende waarborgen te bieden qua veiligheid voor de kinderen. Hiervoor verwijzen wij naar de normen en criteria van de Vlaamse gemeenschap. Kampplaatsen dienen zich op het Europese grondgebied te bevinden;
  • de vereniging dient over voldoende begeleidingspersoneel te beschikken: als norm wordt vastgesteld dat er max. 15 kinderen (max. 18 jaar) aan de hoede van een begeleider worden toevertrouwd. Voor andersvalide kinderen geldt max. 3 kinderen per begeleider;
  • de verantwoordelijkheid voor de werking dient gedragen te worden door een persoon welke ten minste 18 jaar oud is, pedagogisch gevormd is, of 5 jaar ervaring heeft in het jeugdwerk;
  • gedurende de periode dat de kinderen gebruikmaken van de werking zijn de inrichters verantwoordelijk voor alle eventuele ongevallen en schade ten gevolge van handelingen van de kinderen en het begeleidende personeel, en dit ook ten overstaan van derden. Bij een erkende verzekeringsmaatschappij dient de inrichter zich hiervoor voldoende te verzekeren, zowel voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid als de schade van deelnemers zelf bij eventuele ongevallen;
  • men dient minimaal een werking te voorzien van 07.30 tot en met 18.00 uur. Verenigingen die een werking organiseren moeten dagelijks aanwezigheidslijsten bijhouden. In de voormiddag (09.00 uur) en in de namiddag (17.00 uur) dient het aantal aanwezigen opgetekend te worden. Deze formulieren dienen voor 15 september bij de jeugddienst ingediend te worden;
  • het stadsbestuur kan ten allen tijde een inspectie ter plaatse uitvoeren;
  • enkel werkingen tijdens de zomervakantie (juli en augustus) komen in aanmerking voor betoelaging.

Procedure

Verenigingen die in de zomervakantie (juli en augustus) een vrije werking wensen te organiseren, dienen dit voor 1 mei mee te delen aan de stad Tienen.

Bedrag

Het krediet wordt verdeeld volgens een puntenstelsel:

• het aantal aanwezige kinderen X aantal dagen effectieve werking;

• andersvalide kinderen worden dubbel geteld in de berekening.

Regelgeving

Stedelijk reglement jeugdwerking met opvang.

Contact